Plany Odnowy Miejscowości

W najbliższych dniach nasza gmina złoży wniosek o dofinansowanie projektu pn. Adaptacja budynku byłej wymiennikowni na świetlicę osiedlową na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W związku z faktem, iż niezbędnym załącznikiem do wniosku jest tzw. Plan Odnowy Miejscowości, w którym realizowany będzie projekt (operacja), w październiku 2008 r. podjęliśmy kroki do przygotowania takiego planu dla Jawiszowic, ale także dla pozostałych sołectw w naszej gminie – w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów również z tych miejscowości.

Przeprowadziliśmy wówczas warsztaty z grupami aktywnych osób z poszczególnych sołectw, które miały na celu wypracowanie koncepcji rozwoju sołectw, przedsięwzięć z zakresu odnowy wsi, które powinny zapewnić ich rozwój. Warsztaty miały również pomóc w określeniu mocnych i słabych stron sołectw, określeniu ich zasobów. Grupy wypracowały część materiałów w trakcie warsztatów, a następnie poszczególne osoby (również spoza grup) przygotowywały kolejne materiały na etapie przygotowania poszczególnych planów odnowy miejscowości w ramach Urzędu Gminy. Warsztaty prowadziła pani burmistrz Teresa Jankowska.
   
Przygotowanie właściwych dokumentów trwało od stycznia do chwili obecnej, przy czym na marcowych zebraniach wiejskich w Zasolu, Przecieszynie, Skidziniu i Jawiszowicach (również zebranie mieszkańców osiedla Paderewskiego) przyjęte zostały już plany, a w dniu 24 marca 2009 r. Rada Miejska w Brzeszczach zatwierdziła ww. plany. Do przyjęcia pozostał jeszcze plan odnowy miejscowości Wilczkowice – zebranie wiejskie planowane jest na 1 kwietnia 2009 r.

Spośród przedsięwzięć, które zostały wytypowane przez poszczególne sołectwa do realizacji jako priorytetowe należy wymienić przede wszystkim:
 • Adaptację budynku byłej wymiennikowni na świetlicę osiedlową na osiedlu Paderewskiego w Jawiszowicach, która przygotowana jest do realizacji w tym roku (od listopada 2008 r. dysponujemy pozwoleniem na budowę),
 • Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Skidziniu, Folwark „Przeciesyn” - budowa funkcjonalnego zaplecza kulturalno – oświatowego w Przecieszynie,
 • „Na Żabińcu” - budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Zasolu,
 • Centrum plenerowe „Piecowisko” wraz z parkingiem w Wilczkowicach,
 • Budowa parku sportowo – rekreacyjnego z zapleczem dla dorosłych i dzieci w Skidziniu,
 • Wytyczenie, budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych w poszczególnych sołectwach, zgodnie ze lokalną strategią rozwoju (LSR) lokalnej grupy działania „Dolina Soły”.

Projekty (operacje) z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” będą realizowane również w ramach Lokalnej Grupy Działania „DOLINA SOŁY”, którą nasza gmina tworzy z gminami Oświęcim, Chełmek i Kęty. To oznacza, że w przypadku ubiegania się o środki dla poszczególnych miejscowości, również będzie potrzebny załącznik w postaci planu odnowy miejscowości.

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
„Odnowa i rozwój wsi” to nazwa jednego z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), którego zadaniem jest ukierunkowanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich w Polsce.
Działanie będzie polegało na dofinansowaniu projektów (operacji) dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym utrzymania, odbudowy i poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. gminy (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców),
 2. instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego;
 3. kościoły lub inne związki wyznaniowe - na projekty (operacje) związane z:
  (a) kształtowaniem przestrzeni w miejscach ważnych dla zaspokajania potrzeb społecznych, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych – np. odnawianie lub budowa placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego,
  (b) odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
  (c) zakupem sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 4. organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, których cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji części kosztów, związanych z realizacją projektów (operacji):
 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
 2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
 3. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego,
 4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
 5. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
 6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
 7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
 8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
 9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
 10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
 11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
 12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie — w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1—12;
 14. .zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
 15. .zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, m.in. kosztów przygotowania dokumentacji technicznej operacji, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego, przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.
Dofinansowanie może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych projektu (operacji), z tym, że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500.000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013. Wysokość dofinansowania nie przekroczy 500.000 zł także w przypadku projektu (operacji) realizowanego w więcej niż jednej miejscowości, z tym, że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu (operacji) nie może być niższa niż 25000 zł.

Podstawowym warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (operacji) jest przygotowanie tzw. planu odnowy miejscowości i umieszczenie projektu (operacji) w tym planie, jako jednego z priorytetowych przedsięwzięć.
   
Plan odnowy miejscowości powinien zawierać w szczególności charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt (operacja), inwentaryzację zasobów, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowany projekt (operacja) oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości.

Przygotowanie planu odnowy miejscowości dla każdej miejscowości - sołectwa jest ważne, ponieważ  plan jest niezbędnym załącznikiem do wniosku w przypadku ubiegania się o środki  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Plany odnowy miejscowości muszą zostać przyjęte przez zebrania wiejskie (jeśli nie ma takiej możliwości to przez rady osiedla (dzielnicy), a następnie zatwierdzone przez radę gminy.
Właściwie przygotowany plan odnowy miejscowości stanowi doskonały instrument do wytypowania najbardziej wartościowych projektów (operacji) odnowy i rozwoju wsi.
   

Kryteria wyboru projektów w ramach „Odnowy wsi...”
 1. jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:
  a) nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
  b) powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt,
  c) powyżej średniej krajowej - 0 punktów;
 2. jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:
  a) wyższe od średniej w województwie - 2 punkty,
  b) równe ze średnią w województwie – 1 punkt,
  c) niższe od średniej w województwie - 0 punktów,
 3. kryterium regionalne (obecność w gminie co najmniej 3 zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków lub występowanie na terenie gminy np. parków krajobrazowych, obszarów chronionych typu Natura 2000) - 2 punkty;
 4. jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji – 1 punkt.

Powyżej w zakładce " Do pobrania" -  Plany Odnowy Miejscowości  dla Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia i Zasola

Łukasz Jończy
Wydział Promocji i Rozwoju

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies