Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2012

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/133/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok i uchwały Nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/133/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 

Burmistrz Brzeszcz ogłasza dnia 03. sierpnia 2012 r.
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji nw. zadania
Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami
( w szczególności prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – koszty wyżywienia dzieci, wynagrodzenia wychowawców i psychologa),
 

 1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 20.000,00 zł,

 2.  w 2011 r. koszt realizacji zadania wyniósł 74.000,00 zł,

 3.  w 2010 r. koszt realizacji zadania wyniósł 75.000,00 zł.

Konkurs obejmuje oferty na zadanie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2012 r.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie i przebieg procedury konkursowej:
 

 1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,

są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Brzeszcze.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28. sierpnia 2012 r.

 2. Wnioskodawca składa ofertę sporządzoną na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25), do której należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stane  faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

- do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy

- sprawozdanie finansowe za rok 2011.

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną przez Burmistrza Brzeszcz, która przedstawi Burmistrzowi Brzeszcz propozycje przyznania dotacji. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w terminie do 5 dni od powiadomienia o ich zaistnieniu.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert będą zastosowane następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty,

- merytoryczne przygotowanie do realizacji projektu; kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy oraz posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe

- dobra sytuacja finanso wa podmiotu składającego ofertę

 1. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Brzeszcz.

 2. Burmistrz Brzeszcz poinformuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeszcze i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze w terminie do dnia 04. września 2012 r.

 1. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, zgodnie z wzorem umowy określonym w Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)

 1. Wzór oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze www.brzeszcze.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy Brzeszcze, w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 211.

 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzonych zmian i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian należy sporządzić na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 

 

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

 

załącznik  - wzór oferty
 

Ogłoszenie znajduje się również na BIP Małopolski 

Aktualności organizacji pozarządowych

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
W tym dziale
Kalendarium
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies