System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Od 01.07.2013 Gmina Brzeszcze przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zadanie to jest realizowane przez Agencję Komunalną sp. z o.o. w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach, tel. (32) 61 35 022.

Punkt czynny jest w dniach :

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 2000

 • w soboty w godzinach od 700 do 1400


Miejsca zagospodarowania odpadów :

 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - składowisko odpadów przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach
   
 • Odpady zielone - Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach

______________________________________________________________________________________________
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Brzeszcze ma możliwość przywiezienia bez dodatkowej opłaty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów:

 • papier,
 • metal
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe (typu TetraPack),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych,
 • budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 Mg (tony) na mieszkańca rocznie z danej nieruchomości,
 • odpady zielone (trawa, liście, chwasty) w workach foliowych koloru brązowego w ilości do 1 m3 (10 worków) na nieruchomość rocznie.

______________________________________________________________________________________________
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. urodzenia dzieci, zgony, przemeldowania) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji, z której wynika wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Od 1 marca 2021 roku na terenie Gminy Brzeszcze wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązująca od 1 grudnia 2021 roku stawka to 24,70 zł/osobę.

W razie stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka podwyższona wynosi 74,10 zł /osobę.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga za posiadanie przydomowego kompostownika wynosi 0,30 zł na osobę

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIII/240/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzeszcze - KLIKNIJ

W budownictwie wielorodzinnym deklarację składa zarządca nieruchomości.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXXIV/326/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca - KLIKNIJ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Brzeszcze oraz o poziomie recyklingu:

 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - składowisko odpadów przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach
   
 • Odpady zielone - Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów - kompostownia przy ul. Granicznej 48 w Brzeszczach
   
 • Osiągnięty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: metali, papieru tworzyw sztucznych i szkła:
 • w 2017 roku - 45,47%
 • w 2018 roku - 44%
 • w 2019 roku  - 55,16 %
 • w 2020 roku - 55%
 • w 2021 roku - 21% (wymagany pozioma za rok 2021 - nie mniej niż 20%)
 • w 2022 roku - 32 % (wymagany poziom za rok 2022 - nie mniej niż 25%)
 • w 2023 roku -  36,87 % (wymagany poziom za rok 2023 - nie mniej niż 35%)
__________________________________________________________________________________________

Uchwały Rady Miejskiej w  Brzeszczach dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Brzeszcze:

Uchwała nr XXXIV/326/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca - KLIKNIJ

UCHWAŁA NR XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - KLIKNIJ
Uwaga! Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2021 roku.

UCHWAŁA NR XXIII/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na  jednego mieszkańca.
 
UCHWAŁA NR XXIV/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 19 stycznia 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca.
 
UCHWAŁA NR XXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 z dnia 2 czerwca 2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmienionej uchwałą XL/315/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 
UCHWAŁA NR XXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeszcze 
 
UCHWAŁA NR XXIII/240/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzeszcze

UCHWAŁA NR XI/133/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/73/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat zmienionej uchwałą nr XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017r.

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2017 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 maja 2017 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze

UCHWAŁA NR XXIV/242/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze

UCHWAŁA NR VIII/45/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


UCHWAŁA NR XXIV/245/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte

UCHWAŁA NR XXIV/246/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeszcze i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

UCHWAŁA NR XXV/262/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 28 grudnia 2012 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies