Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Brzeszcze, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii na terenie gminy.
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Brzeszcze uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Posiadanie planu będzie ważne z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych w perspektywie do 2020 roku. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy i innych podmiotów, działającym na jej terenie, w tym przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W tym okresie samorządy województw będą zarządzać około 40 procentami funduszy polityki spójności o wartości 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane są przede wszystkim projekty, które stawiają sobie za cel zwiększanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska czy aktywizację współpracy między sąsiednimi regionami państw członkowskich.
18 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa przyjął ostateczną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program został przekazany do zatwierdzenia Komisji Europejskiej.
Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 878,2 mln euro z funduszy europejskich, w tym 2 068,6 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na działania inwestycyjne w ramach regionalnej polityki energetycznej i infrastruktury transportowej. Są to:
OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA obejmująca następujące priorytety:
  • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  • Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.
  • Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
  • Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – działania związane z ograniczeniem zjawiska niskiej emisji oraz zakup nowoczesnych środków transportu.
  • Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizacje miast, rekultywację i dekontaminację terenów przemysłowych, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu – działania związane z ograniczeniem zjawiska niskiej emisji.
OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, której głównym celem jest tworzenie nowoczesnego systemu transportowego obejmuje następujące priorytety:
  • Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej
  • Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe).
  • Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozawala na zebranie w jednym dokumencie możliwych do realizacji pod względem ekonomicznym oraz społecznym wymienionych wyżej przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i energetyki poprzez uwzględnienie ich w Wieloletnich Planach Finansowych gminy.
Bardzo ważnym elementem w przygotowaniu Planu jest określenie stanu istniejącego (bazowego) związanego z rozpoznaniem w zakresie zużycia nośników energii (paliwa stałe, ciekłe i gazowe, energia elektryczna, ciepło sieciowe) przez różnych jej użytkowników na terenie gminy. Rozpoznanie to będzie prowadzone na zasadzie dobrowolnej ankietyzacji.
W związku z tym zapraszamy wszystkich Użytkowników energii - uczestników Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do współpracy w zakresie zbieranie danych (ankietyzacja) oraz współpracy w zakresie artykułowania propozycji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności Przedsiębiorców.
Ankiety adresowane do Właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Właścicieli i Zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych, Przedsiębiorców, Instytucji Publicznych będą trafiać do Państwa drogą pocztową.
Więcej informacji i ankiety w formie elektronicznej udostępnione są na stronie projektu:
e-pgn.pl
w dziale „Brzeszcze”

prowadzonej przez wykonawcę opracowania firmę Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp.J.
 
Zapraszamy do współpracy i wypełniania ankiet wszystkich Uczestników Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies