Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Brzeszcze

27.06.2024
Burmistrz Brzeszcz zawiadamia o o podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach Uchwały nr LXIV/650/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Brzeszcze oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Brzeszcze. Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w nieprzekraczalny terminie do dnia 31 lipca 2024 roku.
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Brzeszczach Uchwały Nr LXIV/650/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Brzeszcze oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne gminy Brzeszcze.

Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w nieprzekraczalny terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą formularza zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).
Wnioski mogą być składane:
  1. w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze;
  2. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  [email protected] oraz poprzez E - PUAP pod adresem skrzynki: / 6m973oagob/skrytka
Formularz dostępny jest:
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze,
  • zmieszczony jest na stronie internetowej Gminy Brzeszcze - POBIERZ
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczack - KLIKNIJ 
W formularzu wniosku do projektu planu ogólnego wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może również podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Brzeszcz.

Informacji na temat prac nad opracowaniem planu ogólnego gminy Brzeszcze udzialają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pod nr telefonu: 32 77 28 575 lub 32 77 28 577.


 


 

Bądź na bieżąco z aktualnościami w Brzeszczach

wpisz swój adres e-mail i otrzymuj informacje na swoją pocztę
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies