Menu
Facebook

Aneks do umowy - rozszerzony zakres projektuZ przyjemnością pragniemy poinformować, iż w dniu 31.08.2016r.  zawarty został aneks do umowy pomiędzy Gminą Brzeszcze a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego robotami budowalnymi mającymi na celu podniesienie efektywności eneregtycznej objęte zostaną kolejne budynki oświatowe na terenie Gminy.
Anesk z dnia 31.08.2016 roku obejmuje realizację następujących rezultatów:
 
A) Podniesienie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 i 3 w Gminie Brzeszcze
Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 2 i 3 mieszczących się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38 i ulicy Narutowicza 6 w Brzeszczach.
 
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, przeprowadzone zostaną prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na:
 1. dociepleniu stropów oraz ścian w celu zmniejszenia ich przenikalności o łącznej powierzchni 2.281,39 m2;
 2. wymianie stolarki okiennej – 69 szt. o pow. 160,20 m2 na PCV trójszybowe;
 3. wymianie 6 szt. drzwi drewnianych na drzwi ocieplone z uszczelkami;
 4. wymianie oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED w celu obniżenia zużycia energii (518 opraw oświetleniowych);
 5. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 125 grzejników wraz z termozaworami.
 
B) Podniesienie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Gminie Brzeszcze
Główny celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkół Podstawowych mieszczących się:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach.
 
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, przeprowadzone zostały już prace projektowe na bazie programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na:
 
 1. wymianie oszkleń w SP nr 1 – 24 szt. o pow. 40,54 m2  (materiał PCV + wkład trójszybowy);
 2. modernizacji instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) w SP nr 2 wraz z wymianą 131 grzejników i termozaworów, oraz ok. 1.722 mb przewodów;
 3. dociepleniu stropodachu styropapą gr. 5cm, o powierzchni 2.056,84 m2 budynku w SP nr 2
 
Do wykonania pozostają jeszcze prace w zakresie pełnej integracji systemu zarządzania energią w obu budynkach (BMS). W budynkach obecnie nie istnieje w pełni zintegrowany system BMS pozwalający na zarządzanie i pozyskiwanie procesami technicznymi budynku np. zużycie prądu, informacji o zużyciu ciepłej wody, włączonym oświetleniu. Celem systemu zarządzania budynkiem (BMS) jest obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez zintegrowanie z sobą jak największej, ilości dostępnych elementów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, odnawialne źródła energii czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz pomiar zużycia energii.
 
Plac budowy został przekazany Wykonawcom, a realizacja inwestycji zakończy się do dnia 15.03.2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia realizacji robót w przypadku, gdy NFOŚiGW wydłuży okres realizacji projektu.
 
Całkowity koszt prac w ramach rozszerzenia nr 1 realizowanego Projektu wynosi 2.040.401,79 zł, z czego kwota dofinansowania to 1.499.739,64 zł.

We are pleased to announce that on 31 August 2016 was signed an annex to the agreement between the Municipality of Brzeszcze, and the National Fund for Environmental Protection and Water Management, the scope of which includes the achievement of the following results:
 
A) Improving the energy efficiency of the building Kindergarten No. 2 and 3 in the Municipality of Brzeszcze
The main objective of the project is to improve the energy efficiency of buildings kindergartens no. 2 and 3 located on the Kazimierza Wielkiego Street 38 and Narutowicza 6 in Brzeszcze.
 
In order to improve the energy efficiency of buildings will be carried out design work based on the functional program and modernization (building) consisting of:
 1. thermal insulation of ceilings and walls in order to reduce their permeability with a total area of 2 281.39 m2
 2. replacing window frames - 69 pcs. of the area 160.20 m2 on PVC triple-glassed
 3. exchange of 6 pcs. of wooden doors on doors insulated with gaskets
 4. replacing the built-in lighting to energy-efficient LED to reduce energy consumption (518 luminaires)
 5. modernization of central heating - replacement of 125 radiators with thermo-valves
 
B) Improving the energy efficiency of the building of the Primary School No. 1 and building of the Primary School No. 2 in the Municipality of Brzeszcze
The main objective of the projects is to improve the energy efficiency of the building of primary schools located at:
a) Primary School No. 1 at Szkolna Street 6 in Brzeszcze;
b) Primary School No. 2 at Mickiewicza Street 3 in Brzeszcze.
 
In order to improve the energy efficiency of buildings have already been carried out design work based on the functional program and modernization (building) consisting of:
 1. exchange of glazing in PS No.1 - 24 pcs. of the area 40.54 m2 (+ PVC material contribution triple-glassed)
 2. modernization of internal systems (C.O., hot tap water) in PS No. 2 with the replacement of 131 radiators and thermos-valves and approx. 1 722.00 m wires
 3. thermal insulation of flat roof with layered EPS boards of thickness 5cm, with an area of 2056.84 m2 building in PS No. 2
 
Pending are works on the full integration of energy management system in both buildings (BMS). The buildings currently don’t have fully integrated BMS system which allows for management and building’s technical acquisition of processes like power consumption, information on the consumption of hot water, the lighting. The purpose of the building management system (BMS) is to reduce the cost of operation of the facility by integrating the greatest amount of available elements such as lighting, heating, cooling, ventilation, renewable energy or hot water preparation and measurement of energy consumption.
 
The construction site was handed over to Contractors and the implementation of the project will be completed by the date of 15 March 2017, with subject to a possible extension of the execution of works if the National Fund for Environmental and Water Management will extend the life of the project.
 
The total cost of the work of the extension number 1 implemented Project is 2 040 401.79 PLN, of which the grant amount is 1 499 739.64 PLN.
PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies